WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (877, '_et_dynamic_cached_shortcodes', 'a:4:{i:0;s:13:\"et_pb_section\";i:1;s:9:\"et_pb_row\";i:2;s:12:\"et_pb_column\";i:49;s:10:\"et_pb_text\";}')

Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat | InsurTech Akadémia

Jelen Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a FinTech Group Kft. (Cgj: 13-09-171368 ) által üzemeltetett  insurtechakademia.hu webcímen elérhető szolgáltatások igénybevételi feltételeit tartalmazzák.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a honlapot látogató, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személyiségű látogatóra (továbbiakban: Felhasználó(k)).

A Felhasználók a honlap látogatásával, illetve a honlapon biztosított hírlevélre történő feliratkozással fogadják el a Szabályzatot.

Szolgáltató: A honlap szolgáltatója a FinTech Group Kft.

Szabályzat módosítása: A Szolgáltató jogosult a Szabályzatot egyoldalúan – különösen a vonatkozó jogszabályoknak való folyamatos megfelelés érdekében, illetve a szolgáltatások körének bővítésekor – a jogszabályi keretek között módosítani.

Szerzői jogok: A fintechzone.hu, valamint a nyújtott szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog a Szolgáltatót illeti meg.

Szolgáltatás

Szolgáltatás célja cikkek, blogpostok, audiovizuális anyagok megjelenítése a fintechzone.hu releváns témaköreiben.

A Szolgáltató jogosult a fintechzone.hu bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és akár tartalmát is – a Felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítani vagy megszüntetni.

A Felhasználó a Szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a jelen Szabályzatnak megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon veszi igénybe a szolgáltatást, a FinTech Group Kft. jogosult a szükséges jogi lépéseket megtenni.

Hírlevél feliratkozás (regisztráció)

A Szolgáltató az insurtechakademia.hu weboldalon lehetőséget biztosít Hírlevél feliratkozásra.

A Hírlevél célja a feliratkozott Felhasználók számára a Corvinus-Generali InsurTeck Akadémia és Innovációs Ötletverseny tematikájához kapcsolódó, számukra releváns információk célzott eljuttatása e-mail útján.

A hírlevél feliratkozás a honlapon erre a célra kialakított szövegdobozokban a feliratkozó nevének és az e-mail címének megadásával történik. A honlapon felajánlott hírlevélre történő feliratkozás és ezzel együtt a feliratkozáshoz kért személyes adatok megadása önkéntes.

Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címmel történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Szolgáltatót az adatok valótlanságából, téves megadásából származó károkért felelősség nem terheli.

Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk a feliratkozáskor (regisztrációkor) megadott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi keretek között hírlevél és a benne foglalt célzott információk eljuttatása érdekében kezelje.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban és az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a hello@fintechzone.hue-mail címre küldött levélben. Szolgáltató az ilyen kéréseket 30 napon belül köteles teljesíteni.

A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzatot, vagy a vonatkozó releváns jogszabályokat megsértő Felhasználó regisztrációját törölni. 

A Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amelyek a Szolgáltató vagy harmadik személy jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogait sértheti, vagy egyébként a honlapra, vagy a Szolgáltatásra vonatkozóan becsmérlő.

A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó a hello@fintechzone.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő. 

Adatvédelem, adatkezelés, adatfeldolgozás

Személyes adat fogalma: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolat az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik az adott kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató az előzőekben megnevezett jogszabályokban meghatározott módon, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és időtartam alatt kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás jó minőségű nyújtása és a Hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles.

Amennyiben a Szolgáltató a fintechzone.hu weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

Szolgáltató köteles kérés esetén Felhasználónak tájékoztatást adni a róla kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 

A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben az adott Felhasználó által közzétett tartalommal szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

A Szolgáltató köteles minden elvárható intézkedést megtenni a honlap zavartalan üzemeltetése érdekében. Azonban nem felelős a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért, valamint a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, technikai leállás, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok).

Az adatkezelő adatai:

Neve: FinTech Group Kft.

Székhelye: 2049. Diósd, Katicabogár u. 30

Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@fintechzone.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-171368

Adószáma: 246583-46-2-13

 

Az adatfeldolgozást a Szolgáltató végzi informatikai rendszerein keresztül. Az adatok tárolásának helye a Szolgáltató által megbízott tárhelyszolgáltató szerverei.

A tárhely-szolgáltató neve: Inclust Systems

A tárhely-szolgáltató címe: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@inclust.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: inclust.com

Cookie kezelés

Szolgáltató a fintechzone.hu oldalon a perszonalizáció érdekében cookie-kat használ, melyeket a felhasználó törölhet saját gépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-fogadás tiltása nem akadályozza meg a honlap látogatását, a honlap szolgáltatásainak igénybevételét.

Technikai adatok kezelése

A hírlevélre történő feliratkozáskor és az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag összesített és feldolgozott formában, csak statisztikai célra, illetve a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében használja fel.

A forgalom mérését szolgáló adatok kezeléséről részletes felvilágosítást a forgalmat mérő, elemző szolgáltató tud nyújtani. Elérhetősége: Google Analytics

A Szolgáltatás használata során mért adatok a Felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatók össze és Szolgáltató csak a törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében különös tekintettel azok megfelelő szintű védelme, illetve jogosulatlan hozzáférés ellen.

Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz a hello@fintechzone.hu email címen, valamint bejelentéssel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

WordPress adatbázis hiba: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (877, '_et_dynamic_cached_attributes', 'a:0:{}')